Simon Thomson

Simon Thomson is policy advisor at the Law Society.